REGULAMINArtykuł 1

1.1

najlepszeodrolnika.pl jest portalem (dalej: „portal”) umożliwiającym podmiotowi, w tym rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo rolne, który został zarejestrowany u powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, sprzedaż swoich produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego (dalej: RHD). Podmiot ten zwany dalej będzie „sprzedającym”.

1.2

Właścicielem portalu jest najlepszeodrolnika.pl Sp. z o.o., ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz, KRS 0000836719, NIP: 9671434919, REGON 385884242

1.3

W ramach RHD, za pośrednictwem portalu możliwe jest zbywanie przez sprzedającego surowców (produktów produkcji pierwotnej) oraz żywności przetworzonej (np. produkty mięsne, produkty mleczne, produkty złożone, przetwory z owoców i warzyw, pieczywo), dalej: towarów, konsumentowi końcowemu oraz do zakładów prowadzących handel detaliczny czyli sklepów, restauracji i stołówek z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Podmioty te zwane dalej będą „kupującym”.

1.4

Portal umożliwia sprzedaż towarów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.Artykuł 2

2.1

Sprzedający dokonuje rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. Następnie sprzedający przesyła do portalu kopię dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane.

2.2.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz pozytywnej weryfikacji podanych przez sprzedającego danych, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sprzedającym a portalem, której przedmiotem są usługi dostępne na portalu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.3

Potwierdzenie rejestracji jest równoznaczne z aktywacją konta sprzedającego, umożliwiającego mu sprzedaż towarów na portalu.

2.4

Kupujący może korzystać z usług portalu poprzez:

  1. konto kupującego, utworzone po dokonaniu rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego i podanie wyszczególnionych w nim danych;

  2. formularz zamówienia

2.5

W celu utworzenia konta kupującego, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz pozytywnej weryfikacji podanych przez kupującego danych, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Potwierdzenie rejestracji jest równoznaczne z aktywacją konta kupującego.

2.6

Usługa elektroniczna konto kupującego świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do administratora portalu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@najlepszeodrolnika.pl lub też pisemnie na adres: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, za wyjątkiem sytuacji, gdy kupujący jest w trakcie dokonywania transakcji ze sprzedającym.

2.7

Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez kupującego.

2.8

Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez kupującego pierwszego towaru do elektronicznego koszyka na portalu. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu przez kupującego formularza zamówienia i kliknięciu pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na portalu). W formularzu zamówienia wymagane jest podanie przez kupującego określonych w tym formularzu danych, koniecznych do zawarcia w ten sposób umowy ze sprzedającym W wypadku kupującego niebędącego konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.9

Z chwilą nabycia towaru, zarówno za pośrednictwem konta kupującego, jak i formularza zamówienia, kupujący zawiera umowę, której przedmiotem są usługi dostępne na portalu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.10

Podczas rejestracji jak i późniejszego korzystania z portalu, sprzedający i kupujący (dalej wspólnie: „użytkownik”) zobowiązany jest podawać wymagane, prawdziwe dane i informacje oraz składać, o ile ma to zastosowanie, oświadczenia zgodne z prawdą. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na swoje konto. Zabrania się usuwania przez użytkownika danych zawartych w ustawieniach konta po dokonaniu przez niego rejestracji.

2.11

Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta na portalu po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

2.12

Użytkownik nie może dokonać rejestracji więcej niż jednego konta danego rodzaju (konta sprzedającego i konta kupującego).

2.13

Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać konta innym osobom. Konta są niezbywalne.

2.14

W przypadku powzięcia przez portal uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa konta użytkownika, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia konta przez inną osobę, portal może uzależnić korzystanie z portalu od potwierdzenia przez użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości oraz zawiesić na czas określony lub nieokreślony konto użytkownika. Portal powiadomi użytkownika na wskazany przez niego adres email o zawieszeniu konta najpóźniej w momencie, w którym to zawieszenie stanie się skuteczne. W powiadomieniu zawarte będzie uzasadnienie podjętej przez portal decyzji. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, portal odstąpi od w/w ograniczeń zastosowanych wobec użytkownika.

2.15

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.2, sprzedający może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje sprzedającemu, który wystawił ofertę, jest w trakcie dokonywania transakcji z kupującym lub posiada jakiekolwiek należności wobec portalu, z tytułu świadczonych na portalu usług.

2.16

Wypełniony formularz odstąpienia od umowy sprzedający, w przypadku chęci odstąpienia od umowy, odsyła na adres pocztowy, wskazany w art. 1.2 niniejszego Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Imię i nazwisko…………………………………………………..

Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

Ja ……………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach portalu najlepszeodrolnika.pl.Artykuł 3

3.1

Sprzedający zawiera za pośrednictwem portalu umowę sprzedaży z kupującym, w ramach której sprzedający oferuje towar po określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk towaru

3.2

Przed publikacją oferty sprzedający określa, do jakiej kategorii należy oferowany towar (np. nabiał, warzywa, owoce, przetwory). Sortowanie ofert danej kategorii następuje według daty ich publikacji.Artykuł 4

4.1

Sprzedający zobowiązuje się do niewystawiania towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4.2

Przedmioty, o których mowa w art. 4.1. nie mogą być oferowane wraz z towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).Artykuł 5

5.1

Sprzedający sporządza ofertę, wypełniając dostępny na portalu formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków transakcji. Informacje zawarte w treści oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści oferty, portal nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści oferty sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści oferty, a wykorzystanie ich przez portal nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

5.2

Treść oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, rodzaj. Treść oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości. Zdjęcia zamieszczone w ofercie muszą dotyczyć wyłącznie oferowanego towaru.

5.3

Sprzedający oświadcza, że jest zarejestrowany u powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jest uprawniony do sprzedaży swoich towarów w ramach rolniczego handlu detalicznego. Sprzedający oświadcza też, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z kupującym, a oferowane przez niego towary dopuszczone są do sprzedaży w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

5.4

Wykonując czynności, o których mowa w art. 5.1, sprzedający zleca portalowi publikację oferty we wskazanej przez niego dacie. W przypadku, gdy data nie została określona, publikacja następuje niezwłocznie. Liczba jednocześnie opublikowanych ofert sprzedającego nie może przekroczyć bez zgody portalu 20, przy czym zabronione jest również zlecenie portalowi publikacji ofert dotyczących takiego samego towaru, w liczbie która zagrażać może zasadom uczciwej konkurencji w ramach portalu.

5.5

Od momentu opublikowania oferty, przez cały okres jej obowiązywania, sprzedający jest związany treścią oferty. Sprzedający z chwilą wprowadzenia do oferty (publikacja na portalu) treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć (dalej: „treść”), zezwala portalowi na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych treści w następującym zakresie:

a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;

b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania treści na stronach internetowych;

c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;

d. użyczania i wprowadzania do obrotu.

Zgoda sprzedającego obejmuje także tworzenie opracowań treści przez portal i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym portal jest uprawniony do korzystania z treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej portalowi zgodzie.

Sprzedający wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do treści przez portal oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do portalu oraz podmiotów, którym portal udzieli dalszych zgód na korzystanie z treści.

Sprzedający gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych niniejszym Regulaminem i wprowadzenia treści do oferty oraz że treści i korzystanie z treści przez portal zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający zwolni portal oraz podmioty, którym portal udzieli dalszych zgód na korzystanie z treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z treści.

5.6

Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty od kupującego za transakcję za pomocą wszystkich metod płatności dostępnych na portalu. W przypadku płatności przelewem zapłata następuje na wskazany w ofercie numer rachunku bankowego sprzedającego.

5.7

Poza umożliwieniem kupującemu dokonywania zapłaty za towar za pomocą usług, o których mowa w art. 5.6 sprzedający może umożliwić kupującemu dokonanie zapłaty za towar także "za pobraniem", bądź w drodze bezpośredniej zapłaty w miejscu odbioru towaru.

5.8

Metody dostawy dostępne dla danej oferty, ich ceny oraz czas ustala sprzedający. Sprzedający może ograniczyć terytorialnie zakres dostaw, o czym jest zobowiązany poinformować kupującego w treści oferty.

5.9

Sprzedający określa w danej ofercie możliwość i warunki odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej z kupującym.

5.10

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia kupującemu towaru pozbawionego wad.Artykuł 6

6.1

Zakończenie oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez sprzedającego lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki towaru. Wcześniejsze zakończenie oferty może nastąpić w każdym czasie, na podstawie decyzji sprzedającego, jednak dotychczas zawarte umowy sprzedaży w ramach takiej oferty są wiążące. O wcześniejszym zakończeniu oferty może też zadecydować portal, w sytuacjach, o których mowa w art. 7.2

6.2

Cena za towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za towar, może dodatkowo obciążyć kupującego jedynie wskazanymi w ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

6.3

Portal nie jest stroną umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy sprzedającymi i kupującymi i nie gwarantuje, że sprzedający oraz kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

6.4

Zarówno kupujący korzystający z konta kupującego, jak i kupujący poprzez formularz zamówienia zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.

6.5

Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich kont lub formularzu zamówienia.

6.6

Kupujący, w związku z zawartą umową, zobowiązany jest dokonać zapłaty za towar w ciągu 1 dnia od dnia zawarcia umowy, chyba że strony umowy ustaliły inaczej.Artykuł 7

7.1

Portal nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach portalu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Portal w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów sprzedawanych w ramach oferty, zdolność sprzedających do sprzedaży, wypłacalność kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez użytkowników w ramach portalu.

7.2

W przypadku, gdy oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, portal może:

a. zmienić wskazaną przez sprzedającego kategorię, w której publikowana jest oferta,

b. zakończyć przed czasem lub usunąć ofertę - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy użytkownikami zachowują ważność.

7.3

Portal może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

7.4

W przypadku, gdy działania użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, portal może:

a. upomnieć użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. udzielić użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

Udzielenie użytkownikowi upomnienia i ostrzeżenia nie skutkuje bezpośrednio zawieszeniem konta użytkownika, stanowi jedynie informację, że w przypadku dalszego naruszania przez użytkownika postanowień Regulaminu, portal może zawiesić konto. W przypadku powtarzających się lub istotnych naruszeń Regulaminu portal może:

c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony konto tego użytkownika.

Portal powiadomi użytkownika na wskazany przez niego adres email o zawieszeniu konta najpóźniej w momencie, w którym to zawieszenie stanie się skuteczne. W powiadomieniu zawarte będzie uzasadnienie podjętej przez portal decyzji. Użytkownik może odwołać się od decyzji portalu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@najlepszeodrolnika.pl lub też pisemnie na adres: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.

7.5

Niezależnie od zastosowania przez portal postanowień artykułu 7 niniejszego Regulaminu, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z portalu, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem portalu lub innych użytkowników.

7.6

W przypadku zawieszenia konta, użytkownik posiada jedynie wgląd do konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec portalu i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez portal w ramach portalu. Oferty wystawione w ramach zawieszonego konta zostają usunięte.

7.7

Użytkownik, którego konto zostało zawieszone nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego konta bez uprzedniej zgody portalu.Artykuł 8

8.1

Usługi świadczone przez portal w ramach portalu są odpłatne. Wszystkimi opłatami obciążany jest sprzedający. Należności te naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

8.2

Opłaty za usługi świadczone przez portal w ramach portalu uiszczane są przez sprzedającego na następujący rachunek bankowy: ……………………………………………..

8.3

Niedozwolone są działania sprzedającego, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez portal opłatami.

8.4

Za usługi świadczone w ramach portalu, portal wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach konta, przy czym użytkownikowi będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, na jego żądanie. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.8.5

Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

8.6

Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego konto, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego użytkownika.

8.7

Faktury za dany miesiąc obejmują należności naliczone w tym miesiącu i wystawiane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca. Sprzedający zobowiązani są do uiszczenia należności wykazanej w tej fakturze w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

8.8

Nieuiszczenie należności w wymaganym terminie może skutkować częściowym bądź całkowitym pozbawieniem funkcjonalności konta sprzedającego. W takim przypadku warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności konta jest uregulowanie wszystkich należności wobec portalu.

8.9

Prowizja od sprzedaży naliczana jest każdorazowo w chwili dokonania zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

8.10

Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej (nie uwzględniając kosztów dostawy).

8.11

W przypadku usunięcia oferty wieloprzedmiotowej lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w art. 7.2 Regulaminu, prowizja od sprzedaży naliczana jest od sprzedanych sztuk towaru do momentu usunięcia lub zakończenia oferty.

8.12

Za sprzedaż towaru stawka prowizji wynosi 4% ceny końcowej uzyskanej w wyniku transakcji.

8.13

Portal może pobierać opłaty za inne usługi świadczone w ramach portalu. Wysokość tych opłat określona jest każdorazowo w regulaminie danej usługi.

8.14

Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie kupującego przez sprzedającego kosztami transakcji (w szczególności opłatami za publikację oferty).Artykuł 9

9.1

Wszelkie działania podejmowane przez użytkownika w ramach portalu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania portalu lub szkodzą użytkownikom.

9.2

Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wiadomość kupującego w ciągu 24 godzin od jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

9.3

W przypadku wyboru przez kupującego formy dostawy towaru, która jest rejestrowana przez przewoźnika i której nadawany jest numer śledzenia przesyłki, sprzedający jest obowiązany do niezwłocznego udostępnienia kupującemu prawidłowego numeru śledzenia przesyłki (nadanego przez przewoźnika po nadaniu przesyłki).

9.4

Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach portalu umowach.

9.5

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych portalu stanowią przedmiot praw portalu lub użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

9.6

Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach portalu materiałów wymaga każdorazowo zgody portalu i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów portalu oraz użytkowników. Zabronione jest:

a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniony jest portal, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,

b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na portalu w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet,

c. wykorzystywanie oznaczenia portalu lub podobnych w loginie konta, jeżeli może to wprowadzić w błąd innych użytkowników co do podmiotu korzystającego z danego konta lub jego powiązań z portalem.Artykuł 10

10.1

Dane osobowe podane przez użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, portal przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z „polityką prywatności”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

10.2

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

10.3

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych użytkowników, które otrzymał od portalu w związku z korzystaniem z portalu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności użytkownika prowadzonej poza portalem.Artykuł 11

11.1

Portal jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez portal. Termin zmiany nie może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia na portalu zmienionego Regulaminu.

11.2

O udostępnieniu na portalu zmienionego Regulaminu oraz o możliwości jego akceptacji użytkownik zostanie poinformowany na wskazany na jego koncie adres e-mail. Akceptacja zmian odbędzie się poprzez kliknięcie znajdującego się w treści w/w wiadomości pola „Akceptuję zmiany”. Brak kliknięcia pola w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości oraz brak powiadomienia, o którym mowa w art. 11.3, uważany będzie za akceptację zmian Regulaminu.

11.3

W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym portal, korzystając z formularza, o którym mowa w art. 12.2. Postanowienia art. 12 stosuje się odpowiednio.Artykuł 12

12.1

Świadczenie usług w ramach portalu ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści niniejszego artykułu.

12.2

Sprzedający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z portalem, dotyczącą wskazanego przez niego konta, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy, dostępnego na jego koncie. W tym przypadku, wszystkie dotychczas opublikowane oferty sprzedającego zostaną usunięte w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy. Ponadto w okresie wypowiedzenia umowy nie będzie możliwe wystawianie nowych ofert.

12.3

Rozwiązanie przez sprzedającego umowy z portalem, dotyczącej wskazanego przez niego konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako dzień wypełnienia i zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do konta sprzedającego oraz korzystanie z usług dostępnych na portalu w ramach konta, nie będzie możliwe.

12.4

W przypadku uporczywego naruszania niniejszego Regulaminu przez sprzedającego, umowa może zostać rozwiązana przez portal za wypowiedzeniem, z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia. Portal przekaże wypowiedzenie na wskazany przez sprzedającego adres email. W wypowiedzeniu tym zawarte będzie uzasadnienie podjętej przez portal decyzji.

12.5

W terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wypowiedzenia sprzedający może przedłożyć portalowi wyjaśniania, celem ewentualnej zmiany decyzji, o której mowa w art. 12.4. Do złożonych wyjaśnień odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 13, dotyczące skarg, z wyjątkiem art. 13.7.

12.6

W przypadku nieuwzględnienia wyjaśnień sprzedającego, umowa pomiędzy portalem a sprzedającym ulega rozwiązaniu z upływem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia, wskazanego w art. 12.4.

12.7

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji portalu, sprzedający nie jest uprawniony do ponownej rejestracji konta w ramach portalu, bez uprzedniej zgody portalu.Artykuł 13

13.1

Użytkownik może kontaktować się z portalem w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

b. elektronicznej: biuro@najlepszeodrolnika.pl

13.2

Portal może kontaktować się z użytkownikiem w formie:

a. pisemnej na wskazany przez użytkownika adres korespondencyjny,

b. elektronicznej na wskazany przez użytkownika adres e-mail,

c. telefonicznej na wskazany przez użytkownika numer telefonu.

13.3

W przypadku, gdy zdaniem użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez portal lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć skargę w sposób określony poniżej.

13.4

Skargę można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej na adresy wskazane w art. 13.1. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia skargi.

13.5

Portal rozpoznaje skargę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy skarga nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, portal zwróci się do składającego skargę o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej skargi.

13.6

Odpowiedź na skargę wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach portal może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego skargę, adres e-mail, który nie jest przypisany do konta użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w skardze.

13.7

Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez portal w ramach skargi. Postanowienia art. 13 stosuje się odpowiednio.Artykuł 14

14.1

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy sprzedającym a portalem, której przedmiotem są usługi świadczone przez portal w ramach portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez portal w ramach portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

14.2

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość również skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące tych możliwości oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

14.3

Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej , o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

- uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między użytkownikiem a portalem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między użytkownikiem a portalem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

- może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępne pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. To nowy obowiązek informacyjny nałożony na sprzedawców internetowych.Artykuł 15

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.